Studia Podyplomowe

„Pełnomocnik ds. Czystości Technicznej”
ang. „Technical Cleanliness Officer"

na Wydziale Mechanicznym Technologicznym
Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Potrzeby przedsiębiorstw

Studia odpowiadają na zmieniające się wymogi dotyczące czystości technicznej w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz na potrzeby tych przedsiębiorstw dotyczące zatrudnienia pracowników dysponujących odpowiednimi kwalifikacjami do zarządzania procesami związanymi z zapewnieniem czystości technicznej.

Do kogo skierowane są
studia podyplomowe?

Studia skierowane są do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, posiadających tytuł inżyniera lub magistra inżyniera pracujących w zakładach produkcyjnych (np. w sektorach motoryzacyjnym, lotniczym, kolejowym, elektronicznym, medycznym, farmaceutycznym) w zawodach związanych z planowaniem i zarządzaniem produkcją lub planowaniem i zarządzaniem procesami lub planowaniem i zarządzaniem logistyką lub zarządzaniem jakością lub zapewnieniem czystości technicznej.

Absolwent studiów posiada kwalifikacje do pełnienia w przedsiębiorstwie funkcji „Pełnomocnika ds. Czystości Technicznej”, potrafi innowacyjnie wykonywać zadania oraz rozwiązywać złożone i nietypowe problemy w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach, samodzielnie planować nowe projekty w zakresie czystości technicznej przy współpracy z kadrem kierowniczym i zespołami na różne etapy procesów produkcji. Absolwent studiów zna i rozumie w zaawansowanym stopniu– fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między nimi– różnorodne, złożone uwarunkowania prowadzonej działalności związanej z czystością techniczną zgodnie z VDA 19.1 i VDA 19.2. Posiada wiedzę w zakresie gratowania komponentów po obróbce mechanicznej, procesów mycia przemysłowego, przygotowania kąpieli myjącej i procesów filtracji, planowania i wdrożenia projektów nowych urządzeń myjących/czyszczących, w tym automatyzacji procesów mycia i gratowania przemysłowego, planowania i wdrożenia procesu analizy zanieczyszczeń resztkowych zgodnie z VDA 19 i ISO 16232 oraz przygotowania i zarządzania czystymi strefami produkcji. Dzięki temu potrafi oceniać sytuację w przedsiębiorstwie, przygotować założenia do projektów związanych z czystością techniczną, oceniać wykonalność techniczną i finansową potencjalnych rozwiązań oraz zarządzając wdrażania projektów w zakresie czystości technicznej w przedsiębiorstwie. Także potrafi oceniać efektywność wdrożonych procesów czystości technicznej, wypracować w ramach zespołach usprawnienia oraz wspierać ich wdrożenia.

Program studiów

Studia są prowadzone systemem zaocznym w soboty i niedziele oraz trwają dwa semestry - od marca 2021r. do lutego 2022r.

Zajęcia obejmują 224 godzin wykładów, projektów i seminariów. Słuchaczy obowiązuje zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych programem studiów, zdanie egzaminów, przygotowanie i przedstawienie prezentacji na podstawie studiów przypadku.

Słuchacz, który uzyskał obowiązujące zaliczenia, zdał wymagane egzaminy końcowe, przygotował i przedstawiał prezentacji na podstawie studiów przypadku, otrzymuje dyplom ukończenia.

Słuchacz, który uzyskał co najmniej 70% punktów z testu pisemnego po zakończeniu przedmiotów : „Czystość techniczna zgodnie z wymaganiami normy VDA 19.1” , „Czystość techniczna zgodnie z wymaganiami normy VDA 19.2” otrzymuje oryginalny certyfikat VDA QMC.

Plan studiów zakłada następujące przedmioty:

 • Czystość techniczna zgodnie z wymaganiami normy VDA 19.1
 • Czystość techniczna zgodnie z wymaganiami normy VDA 19.2
 • Gratowanie po obróbce mechanicznej
 • Metody gratowania w procesie technologicznym - case study
 • Mycie przemysłowe komponentów
 • Metody mycia przemysłowego - case study
 • Przygotowanie kąpieli myjącej
 • Proces projektowania urządzeń myjących
 • Automatyzacja dla procesów mycia i gratowania przemysłowego
 • Automatyzacja dla procesów mycia i gratowania przemysłowego – case study
 • Analiza zanieczyszczeń resztkowych zgodnie z VDA 19 i ISO 16232
 • Czyste strefy produkcji Pure Production Zone i czyste pomieszczenia Clean Room
 • Laboratorium czystości technicznej zgodnie z VDA 19 i ISO 16232
 • Czysty montaż zgodnie z VDA 19 i ISO 16232

Gdzie odbędą się studia podyplomowe?

Zajęcie odbywają się na:

Wydziale Mechanicznym
Technologicznym Politechniki Śląskiej,

Gliwice, ul. Konarskiego 18a.

Przedmiot : Analiza zanieczyszczeń resztkowych zgodnie z VDA 19 i ISO 16232. Miejsce : PIK Instruments Sp. z o.o.
ul. Lwowska 34, 41-500 Chorzów

Partnerzy studiów podyplomowych

Studia podyplomowe: Pełnomocnik Czystości Technicznej prowadzone są przez ekspertów branżowych, bazujących na swoim wieloletnim doświadczeniu zawodowym i naukowym. Program studiów podyplomowych został opracowany przez konsorcjum podmiotów, w składzie: